Agencija za provedbu monitoringa i evaluacije projektnih aktivnosti – Udruženje mreža za izgradnju mira

Centar za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, kojim rukovodi Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) angažuje agenciju za provedbu monitoringa i evaluacije projektnih aktivnosti.

Centar za sigurni internet (SIC) u Bosni i Hercegovini je angažiran na sprečavanju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, prevenciji i podizanju svijesti o sigurnosti na internetu, edukaciji djece, mladih, roditelja, prosvjetnih radnika i drugih profesionalac. Centar za sigurni internet se sastoji od sljedeće četiri komponente:

– informativni centar namjenjen za prevenciju i podizanje svijesti;

– SOS linija za podršku namjenjena za pružanje podrške, savjeta i informacija putem besplatne telefonske linije (0800 22 323);

– SOS linija za prijavu neprimjerene online komunikacije i sadržaja kao i bilo kojeg oblika nasilja nad djecom;

– omladinski panel omogućava mladima uključivanje u kreiranje i realizaciju aktivnosti centra.

Obrazloženje

Tokom 2023. godine, MFS-EMMAUS/Centar za sigurni internet je započeo sa realizacijom ECAP III projekta – Prevencija nasilja nad djecom i rodno zasnovano nasilje u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta jeste jačanje sistema prevencije nasilja nad djecom i rodno zasnovanog nasilja u digitalnom okruženju, a kroz stvaranje održivih mehanizama i jačanje kapaciteta nosioca prava, omladinskih asocijacija i profesionalaca. Projekat se realizuje u periodu od 2023. do 2027. godine, kroz niz predviđenih edukativnih, zagovaračkih i preventivnih aktivnosti sa različitim akterima, te obuhvata rad sa djecom, mladima, roditeljima, nastavnicima, donosiocima odluka i relevantim institucijama. Očekuje se da će projekat imati značaj utjecaj na obrazovanje djece i odraslih u sigurnom korištenju digitalnih tehnologija, ojačati njihovu sigurnost kroz prevenciju i mehanizme prijavljivanja, ali isto tako animirati i edukovati širu javnost o opasnostima u digitalnom okruženju. Konačno, očekuje se da će se kroz projektnu intervenciju stvoriti preduslovi za dopune i izmjene zakonskih rješenja i poboljšanja pravnog okvira kada su u pitanju krivična djela počinjena putem digitalnih tehnologija.

Svrha i cilj angažmana

Zadatak agencije je da provede monitoring i evaluaciju projektnih aktivnosti realizovanih do kraja 2023. godine, te da na osnovu toga sačini izvještaj sa ključnim nalazima, zaključcima, naučenim lekcijama i preporukama.

Zaduženja i odgovornosti

Odabrana agencija je dužna da u predviđenom vremenskom roku angažmana realizuje sljedeće aktivnosti:

– pregled projektne dokumentacije (radni plan, projektni prijedlog, logički okvir);

– analiza projektnog plana, postavljenih ciljeva i očekivanih rezultata, razvijanje alata za prikupljanje podataka od različitih aktera uključenih u dosadašnje projektne aktivnosti;

– izdvajanje očekivanih rezultata i indikatora u periodu do kraja 2023. godine i analiza o efikasnosti u provođenju projektnih aktivnosti;

– prikupljanje podataka od relevantnih aktera o realizaciji projektnih aktivnosti;

– analiza i obrada svih dobijenih rezultata, izrada finalnog izvještaja sa ključnim zaključcima, primjerima dobre prakse i preporukama;

– izrada finalnog izvještaja o radu na lokalnom jeziku.

MFS-EMMAUS/Centar za sigurni internet će odabranoj agenciji dostaviti sve potrebne dokumente za rad, olakšati pristup neophodnim resursima, te pružati podršku tokom cijelog procesa.

Vremenski okvir

Za sve zadatke definisane Uslovima angažmana, agencija će biti angažovana od 22. decembra 2023. do 30. januara 2024. godine.

Očekivani ishod Datum dospjeća
Sastanak sa predstavnicima MFS-EMMAUS-a/Centra za sigurni internet, finaliziranje plana rada i potpisivanje ugovora 22.12.2023.
Pregled projektne dokumentacije (radni plan, projektni prijedlog, logički okvir) Do 26.12.2023.
Razvijenje alata za prikupljanje podataka od različitih aktera Do 30.12.2023.
Prikupljanje podataka od relevantnih aktera o realizaciji projektnih aktivnosti Do 15.01.2024.
Analizira i obrada dobijenih rezultata Do 20.01.2024.
Izrada finalnog izvještaja sa nalazima, zaključcima i preporukama na lokalnom jeziku Do 30.01.2024.

Ekspertiza i iskustvo

Za obavljanje zadataka iz Uslova angažmana, agencija treba da ispunjava sljedeće kriterije:

  • Dokazano iskustvo u provedbi monitoringa, evaluacije i sličnih zadataka;
  • Odlično poznavanje metodologije prikupljanja podataka i kreiranja alata za prikupljanje podataka;
  • Dokazane analitičke vještine i vještine pisanja izvještaja kroz primjere ranijih zadataka;
  • Aktivno poznavanje engleskog jezika. 

Prijava

Zainteresovani kandidati/kinje treba da pripreme i dostave ponudu (sa odgovarajućim prilozima) na lokalnom jeziku, što uključuje:

1.     Portfolio gdje se navodi prethodno iskustvo i projekti relevantni za poziv;

2.     Finansijsku ponudu (formular dostupan na linkuFORMULAR-ZA-PRIJAVU.pdf (sigurnodijete.ba);

3.     Primjerak prethodne analize/monitoringa/evaluacije.

Poziv je otvoren za pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine.  

MFS-EMMAUS/Centar za sigurni internet neće snositi druge troškove istraživanja, kao sto su putni troškovi, smještaj ili eventualno bilo koji drugi trošak koji može nastati prilikom obavljanja poslova u okviru angažmana.

Zainteresovane agencije treba da dostave svoju ponudu na sarajevo@mfs-emmaus.ba ili na adresu ureda u Sarajevu (Paromlinska 10) najkasnije do 19.12.2023. godine.

Samo agencije koje uđu u uži izbor će biti kontaktirane.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima