back to top

Angažman konsultanta/agencije za kreiranje edukativnih video materijala za e-school web stranicu – Udruženje mreža za izgradnju mira

Osnovne informacije

Centar za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, kojim rukovodi Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) angažuje konsultanta/agenciju za kreiranje edukativnih video materijala za e-school web stranicu.

Centar za sigurni internet (SIC) u Bosni i Hercegovini je angažiran na sprečavanju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, prevenciji i podizanju svijesti o sigurnosti na internetu, edukaciji djece, mladih, roditelja, prosvjetnih radnika i drugih profesionalac. Centar za sigurni internet se sastoji od sljedeće četiri komponente:

–       informativni centar namjenjen za prevenciju i podizanje svijesti;

–       SOS linija za podršku namjenjena za pružanje podrške, savjeta i informacija putem besplatne telefonske linije (0800 22 323);

–       SOS linija za prijavu neprimjerene online komunikacije i sadržaja kao i bilo kojeg oblika nasilja nad djecom;

–       omladinski panel omogućava mladima uključivanje u kreiranje i realizaciju aktivnosti centra.

Platforma www.sigurnodijete.ba je jedinstven resurs koji kroz informativni panel nudi niz edukativnih materijala namijenjenih djeci, roditeljim a, nastavnicima i široj javnosti. Kroz navedenu platformu izrađena je e-school, web stranica namjenjena umrežavanju nastavnog kadra i ostalih profesionalaca u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a u cilju efikasnije prevencije zloupotrebe informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija među djecom i mladima. Postojanje ovakve stranice je od izuzetnog značaja obzirom da savremena škola i obrazovanje podrazumijevaju upotrebu interneta u svakodnevnoj nastavi. 

Svrha i cilj angažmana

Zadatak konsultanta/agencije je da kreira inovativne i edukativne video materijale u saradnji sa relevatnim akterima i različitim ciljnim grupama. 

Zaduženja i odgovornosti

Odabrani konsultant/agencija je dužan/na da u predviđenom vremenskom roku angažmana:

–       U saradnji sa osobljem Centra za sigurni internet usaglasi ključne teme i aktere sa kojima će se realizovati video podcasti;

–       Kreira 2 edukativna video podcasta sa profesionalcima/ključnim akterima koji rade direktno u oblasti prevencije nasilja u digitalnom okruženju (podcast u maksimalnom trajanju od 15 minuta);

–       Kreira 5 edukativnih kratkih video podcasta za različite ciljne grupe (podcast u trajanju od 3 do 5 minuta)

–       Uradi audio i video montažu i post-produkciju;

–       Dostavi finalne snimke u digitalnom formatu, minimalno full HD rezolucije;

–       Izradi izvještaj o radu na lokalnom jeziku. 

Centar za sigurni internet će odabranom konsultantu/agenciji osigurati pristup neophodnim resursima i potrebnim informacijama za efikasan rad, te pružati podršku tokom cijelog procesa.

Vremenski okvir

Za sve zadatke definisane ovim Uslovima angažmana, konsultant/agencija će biti angažovan/a od 10. januara do 15. februara 2024. godine.

Očekivani ishod Datum dospjeća
Sastanak sa predstavnicima Centra, dogovor plana rada i potpisivanje ugovora 10.01.2024.
Kreiranje 2 edukativna video podcasta sa profesionalcima/ključnim akterima koji rade direktno u oblasti prevencije nasilja u digitalnom okruženju (podcast u maksimalnom trajanju od 15 minuta); Do 30.01.2024.
Kreiranje 5 edukativnih kratkih video podcasta za različite ciljne grupe (podcast u trajanju od 3 do 5 minuta) Do 30.01.2024.
Audio i video montaža i post-produkcija Do 07.02.2024.
Dostavljanje video materijala, izvještaja o radu konsultanta na lokalnom jeziku Do 10.02.2024.

Ekspertiza i iskustvo konsultanta/agencije

Za obavljanje zadataka iz Uslova angažmana, konsultant/agencija treba da ispunjava sljedeće kriterije:

  • Minimalno iskustvo od 3 godine u kreiranju i produkciji video materijala i/ili podcasta;
  • Aktivno poznavanje engleskog jezika;
  • Iskustvo u produkciji video materijala na sličnim temama je prednost.

Prijava

Zainteresovani kandidati treba da pripreme i dostave ponudu (sa odgovarajućim prilozima) na lokalnom jeziku, što uključuje:

1.     Biografiju/portfolio sa referencama (obavezno navođenje video linkova za prethodne radove i slične projekte);

2.     Finansijsku ponudu (formular dostupan na linku – FORMULAR-ZA-PRIJAVU.pdf (sigurnodijete.ba) .

Poziv je otvoren za fizička i pravna lica sa područja Bosne i Hercegovine.

MFS-EMMAUS/Centar za sigurni internet neće snositi druge troškove istraživanja, kao sto su putni troškovi, smještaj ili eventualno bilo koji drugi trošak koji može nastati prilikom obavljanja poslova u okviru angažmana.

MFS-EMMAUS je humanitarna organizacija uspostavljena s ciljem jačanja i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i zaštite djece i mladih od svih oblika nasilja, te ljubazno apelujemo na Vašu društvenu odgovornost pri kreiranju ponude koja će biti povoljnija od standardnih tržišnih ponuda za komercijalne usluge.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave svoju ponudu na sarajevo@mfs-emmaus.ba ili na adresu ureda u Sarajevu (Paromlinska 10) najkasnije do 27.12.2023.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima