back to top

Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine – Udruženje mreža za izgradnju mira

Krajnji rok za prijave:29.03.2024.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:

1/01 Pripravnik sa završenim Elektrotehničkim fakultetom ili drugim fakultetom informatičkog smjera ili smjera informacionih  tehnologija ili Prirodno-matematičkim fakultetom/smjer matematika, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj;

1/02 Pripravnik sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom/odsjek za geografiju, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17, 59/22 i 88/23), člana 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos, broj: 11-34-2-242-1/24 od 18.03.2024. godine, ravnateljica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS 

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA VISOKE STRUČNE SPREME U AGENCIJI ZA STATISTIKU

BOSNE I HERCEGOVINE

 I   PRIPRAVNICI 

1/01 Pripravnik sa završenim Elektrotehničkim fakultetom ili drugim fakultetom informatičkog smjera ili smjera informacionih  tehnologija ili Prirodno-matematičkim fakultetom/smjer matematika, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj;

1/02 Pripravnik sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom/odsjek za geografiju, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Pripravnici će obavlјati poslove s cilјem osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva od jedne (1) godine, u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

 II UVJETI ZA PRIJEM 

1. Opći uvjeti

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opće uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

–  da ima navršenih 18 godina života;

–  da je državlјanin Bosne i Hercegovine;

–   da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena kazna zatvora za krivično djelo propisano krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine

–  da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

–  da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

2. Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava slјedeće posebne uvjete:

       – visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova;

– da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja visoke stručne spreme.

– znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računaru

III TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos pripravnika zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV POTREBNI DOKUMENTI

1.      Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;

2.      Ukoliko je datum stjecanja visoke školske spreme stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje);

3.      Uvjerenje o državlјanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa; 

4.      Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog općinskog organa i ne starija od tri mjeseca);

5.      Dokaz o znanju engleskog jezika

6.      Dokaz o poznavanju rada na računaru

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti lјekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno, kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Procedura izbora:

Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravovremene podliježu provjeri znanja koju, u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Komisija za izbor pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, predaje se najkasnije do 29.03.2024.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­godine, putem pošte preporučeno na adresu: 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Zelenih beretki 26

71 000 Sarajevo

sa naznakom “Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme – NE OTVARAJ”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima