JAVNI POZIV I PRIJAVA ZA STICANJE STATUSA REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – Udruženje mreža za izgradnju mira

I

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv i prijavu za sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja u cilju imenovanja fizičkih lica na Listu realizatora u okviru četiri programa stručnog usavršavanja i to:

 1. opći program stručnog usavršavanja,
 2. poseban program stručnog usavršavanja,
 3. program stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike i
 4. program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave u sljedećim oblastima/tematskim jedinicama:

Oblast: Personalne vještine u organizaciji

 • Upravljanje promjenama u kriznim situacijama
 • Organizaciona kultura u javnoj upravi
 • Komunikacija sa strankama
 • Pisana komunikacija
 • Vještine govora i javnog nastupa
 • Kako unaprijediti interpersonalne vještine
 • Anto-stres radionica
 • Kultura blagostanja i zdravog života
 • Očuvanje fizičkog zdravlja na radu
 • Kako efikasnije da obavljemo posao?
 • Produktivni sastanak
 • Tehnike samomotivacije
 • Koučing sesije

Oblast: Digitalna pismenost u javnoj upravi

 • Praktična primjena PowerPointa-a
 • Praktična primjena Excel-a
 • Napredna primjena Word-a
 • Napredno korištenje mailova
 • On line kolaborativni alati

JAVNI POZIV I PRIJAVA ZA STICANJE STATUSA REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – Udruženje mreža za izgradnju miraJAVNI POZIV I PRIJAVA ZA STICANJE STATUSA REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – Udruženje mreža za izgradnju mira  Alipašina 6, 71.000 Sarajevo

JAVNI POZIV I PRIJAVA ZA STICANJE STATUSA REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – Udruženje mreža za izgradnju mira  + 387 (0) 33 552 040

JAVNI POZIV I PRIJAVA ZA STICANJE STATUSA REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – Udruženje mreža za izgradnju mira  [email protected]

JAVNI POZIV I PRIJAVA ZA STICANJE STATUSA REALIZATORA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA – Udruženje mreža za izgradnju mirawww.adsfbih.gov.ba; www.hrm.adsfbih.gov.ba

 • Statistička i analitička obrada podataka
 • Bezbijedno korištenje IKT
 • Upravljanje informacionim i bezbijednosnim rizicima
 • Upravljanje društvenim mrežama

Oblast: HR akademija

 • Strateško upravljanje ljudskim resursima
 • Radni odnosi u državnoj službi
 • Kadrovsko planiranje u državnoj službi
 • Analiza   opisa   poslova   i   izrada   pravilnika   o   unutrašnjoj organizaciji        i sistematizaciji radnih mjesta
 • Propisi i procedure u oblasti zapošljavanja državnih službenika
 • Metode i tehnike odabira kadrova
 • Vrijednovanje radne uspješnosti
 • IT sistem za upravljanje ljudskim resursima

Oblast: Sistem državne uprave u Federaciji BiH: Primjena propisa

 • Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
 • Zakon o Vladi Federacije BiH i kantonalnih vlada
 • Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH
 • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH sa osvrtom na izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
 • Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Uredba   o   načelima    za   utvrđivanje     unutrašnje   organizacije federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih organa državne službe
 • Poslovnik o radu kantonalnih vlada
 • Zakon o pečatu Federacije BiH i kantona
 • Zakon o slobodi pristupa informacijama
 • Zakon o zaštiti ličnih podataka
 • Zakon o upravnom postupku
 • Zakon o upravnom sporu
 • Zakoni o državnoj službi u Federaciji BiH, Brčko Distriktu, Republici Srpskoj i institucijama BiH
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na teritoriji Federacije BiH
 • Zakon o platama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH i u kantonima
 • Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH
 • Zakon o radu Federacije BiH
 • Disciplinski postupak
 • Medijacija

Oblast: Javne politike i podrška dobrom upravljanju

 • Metodologija rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru
 • Alati interne kontrole i upravljanje rizicima
 • Mapiranje poslovnih procesa
 • Srednjoročno planiranje: Trogodišnji i godišnji planovi rada, monitoring i izvještavanje

Oblast: Javne finansije i javne nabavke

 • Računovodstvo i revizija
 • Postupak pripreme i izrade budžeta
 • Provođenje fiskalne procjene zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet
 • Participativno budžetiranja i jačanje transparentnosti budžetskog procesa – Izrada Budžeta za građane
 • Narativno i finansijsko izvještavanje, te mjerenje učinka za različite vrste tekućih transfera i primjena adekvatnih postupaka u slučaju nenamjenskog trošenja ili neispunjenja obaveza od strane korisnika sredstava
 • Trezorsko poslovanje i zakonska regulativa iz navedenih oblasti
 • Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti F BIH
 • Zakon o budžetima u Federaciji BiH / kantonima
 • Primjena pravilnika o vlastitim javnim prihodima u Federaciji BiH
 • Programsko budžetiranje-način izvršavanja programskog budžeta
 • Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama BiH
 • Pravilnik o popisu sredstava i izvora sredstava: Instrukcija o načinu formiranja komisija za popis sredstava i obaveza po izvoru sredstava

Oblast: Prevencija korupcije

 • Etika i integritet
 • Izrada, sprovođenje i praćenje sprovođenja planova integriteta
 • Procjena rizika korupcije u propisima kao mehanizam za prevenciju korupcije

Oblast: Inspekcijski nadzor

 • Prekršajno pravo, saradnje sa sudovima, zastupanja inspektora i edukacije inspektora radi pravilne izrade akata koje će se koristiti u sudskim procesima
 • Pristup informacijama u vezi inspekcijskog nadzora temeljem Zakona o slobodi pristupa informacijama
 • Izvršenje upravnih mjera
 • Praksa rada inspekcijskih organa-ujednačavanje prakse

Oblast: Normativni proces

 • Metodologija izrade propisa
 • Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU
 • Donošenje podzakonskih akata, objava i njihov status nakon stavljanja van snage osnovnog zakona
 • Važnost objave propisa i pravila vacatio legis
 • Pokretanje postupka utvrđivanja zakonitosti propisa

Oblast: Zaštita ljudskih prava

 • Rodna ravnopravnost,
 • Sloboda govora i govor mržnje
 • Zabrana diskriminacije

Oblast: Evropske integracije

 • Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Europske unije
 • Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Europske unije
 • Proces integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju: poznavanje kriterija za pristupanje, poznavanje sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija, tehnike usklađivanja zakonodavstva; priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije
 • Monitoring, evaluacija i izvještavanje projekata
 • Politike EU

Oblast: Program stručnog usavršavanja za realizatore programa

 • Trenerske vještine u on line učenju (Learning Management System)
 • Izrada prezentacija
 • Kako napraviti dobar test nakon edukacije?

Oblast: Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

 • Pravilnik o kancelarijskom poslovanju
 • Upravljanje arhivskom građom
 • Elektronsko kancelarijsko poslovanje
 • Radno okruženje rukovodećih državnih službenika: Put ka EU
 • Strateško upravljanje, finansije i efikasnost
 • Liderska uloga – predvođenje drugih
 • Obraćanje u javnosti i obuka za medije
 • Interna finansijska kontrola: Osnove upravljačke odgovornosti
 • Moderan koncept upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi
 • Izgradnja organizacione kulture
 • Investirajte u svoje zaposlene – metode razvoja zaposlenih

Oblast: Opća uprava i društvene djelatnosti

 • Matične knjige
 • Pravilnik o kancelarijskom poslovanju
 • Upravljanje arhivskom građom
 • Propisi iz boračko-invalidske zaštite
 • Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
 • Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH
 • Organizacija i rad stručnih službi općinskog vijeća

Oblast: Urbanizam, građenje i zaštita okoliša

 • Primjena odredaba Zakona o prostornom uređenju i građenju: dileme kod dozvole gradnje solarnih panela i gradnje u van urbanim područjima.
 • Postupci izrada prostorno-planske dokumentacije i obaveze urbanističkih inspektora u postupcima
 • GIS u službama JLS i primjena Zakona o infrastrukturi prostornih podataka
 • Postupak izdavanja urbanističko-građevinskih dozvola i obaveze građevinskih inspektora u postupku
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu i primjere dobre prakse
 • Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH
 • Izrada planova upravljanjan komunalnim otpadom i organizacija djelatnosti prikupljanaja i odlaganja otpada od strane JLS
 • Postupak izdavanja okolinskih dozvola
 • Implementacija odredbi Zakona o zaštiti okoliša i zaštiti zraka
 • Zaštita okoliša i upravljanja komunalnim otpadom
 • Upravljanje građevinskim otpadom u skladu sa odredbama Pravilnika o građevinskom otpadu (“Službee novine FBiH”, broj 93/19)
 • Zakon o prostornom uređenju u kantonima
 • Implementacija Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području KS
 • Zakon o uvjetima i postupku legaliziranja bespravno izgrađenih objekata

Oblast: Privreda i komunalni poslovi

 • Vodne usluge, upravljanje seoskim vodovodima, upravljanje otpadnim vodama
 • Humano zbrinjavanje pasa lutalica uspostavom Tresis sistema
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – registracija soba u domaćinstvu
 • Zakon o koncesijama u kantonima
 • Zakon o cestovnom prijevozu sa posebnim osvrtom na usklađivanje redova vožnje
 • Energetska efikasnost: regulativa, finansiranje, provođenje projekata
 • Pravilnici iz oblasti poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji
 • Zakon o turističkoj djelatnosti sa osvrtom na registraciju putničkih agencija
 • Zakon o unutrašnjoj trgovini -registracija on line trgovine FBiH
 • GIS – uspostava internih i eksternih baza podataka i povlačenje podataka iz eksternih baza podataka
 • Zakon o obrtima u Federaciji BiH
 • Zakon o komunalnoj čistoći u Kantonu Sarajevo
 • Zakon o komunalnim djelatnostima u Kantonu Sarajevo
 • Uredba o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo
 • Uredba o održavanju javne rasvjete
 • Uredba o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda
 • Uredba o snadbijevanju prirodnim gasom
 • Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije

Oblast: Geodetska i imovinsko pravna oblast

 • Zakon o građevinskom zemljištu FBiH
 • Uknjižavanje imovine
 • Upravljanje imovinom
 • Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH
 • Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH
 • Primjena Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH
 • Zakona o eksproprijaciji
 • Pravni okvir u Federaciji BiH u vezi raspolaganja imovinom JLS i vršenju ostalih vlasničko – pravnih ovlaštenja
 • Izrada ažurnog i transparentnog Registra JLS
 • Zakom o premjeru i katastru nekretnina/zemljištaFBiH
 • Etažno vlasništvo/suvlasništvo i zemljište za redovnu upotrebu
 • Opća, javna i dobra od općeg interesa
 • Pretvorba prava na nekretninama

Oblast: Civilna zaštita

 • Plan korištenja sredstava posebne naknade i planiranje budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u JLS
 • Zakon o zaštiti od požara i vatragastvo
 • Izrada i ažuriranje planskih dokumenata i organizovanje struktura zaštite i spašavanja,
 • Zakon o zaštiti i spašavanju

Oblast: Investicije i lokalni ekonomski razvoj (LER)

 • Praktična primjena Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u F BiH
 • Digitalizacija u oblasti razvoja
 • Priprema projekata za EU fondove
 • Instrumenti i mehanizmi lokalnog ekonomskog razvoja – dobre prakse u zemlji i regionu (Hrvatska i Slovenija)

(Pravo učešća i dokazi koji se prilažu uz prijavu)

Pravo učešća imaju fizička lica koja su zaposlena u organima državne službe, vanjski konsultanti, predavači sa visokoškolskih ustanova.

 1. dokaz o akademskom zvanju-diploma
 2. dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji programa obuke iz relevantne oblasti
 3. dokaz o radnom iskustvu iz relevantne oblasti
 4. dokaz o završenom porgramu za obuku predavača
 5. objavljeni radovi iz relevantne oblasti

(Postupak selekcije)

Postupak selekcije realizatora provodi se u dvije faze:

I FAZA- VREDNOVANJE KRITERIJA

 1. akademsko zvanje u relevantnoj oblasti, najviše 3 boda
  1. iskustvo u pripremi i realizaciji programa iz relevantne oblasti, najviše 3 boda
  1. radno iskustvo u relevantnoj oblasti, najviše 2 boda
  1. uspješno završen program za obuku predavača, najviše 2 boda
  1. objavljeni radovi iz relevantne oblasti, najviše 1 bod.

II FAZA – INTERVJU

Kandidati koji na osnovu procjene kriterija iz prve faze postupka imaju najmanje 50% od maksimalnog broja bodova bit će pozvani u drugu fazu postupka u kojoj će se vrednovati metodologija izrade programa stručnog usavršavanja i simulacija odbrane teme u formi intervjua u trajanju od 15 minuta. Ukoliko se kandidat prijavi za više tema i više oblasti, potrebno je da se za intervju odluči za simulaciju samo jedne teme iz jedne odabrane oblasti.

Vrednovanje intervjua vrši se bodovanjem i to:

 1. “ne zadovoljava” – 0 bodova
 2. “zadovoljava” – 2 boda
 3. “uspješan” – 3 boda
 4. “izuzetno uspješan” – 4 boda

Kandidat koji na intervjuu bude ocijenjen ocjenom “ne zadovoljava” ne uvrštava se na Listu.

Razrađeni podkriteriji za obje faze dostupni su na ovom linku.

(Stručna komisija)

Postupak izbora realizatora po oblastima stručnog usavršavanja provodi Stručna komisija koju na prijedlog Agencije imenuje Vlada Federacije BiH.

(Prijava na javni poziv i dostavljanje dokaza)

Prijave na javni poziv podnose se   putem aplikacije https://hrm.adsfbih.gov.ba/ na način da se upišu sljedeći podaci:

Ime i prezime, ime oca, datum rođenja, adresa stanovanja, kontakt mail adresa i kontakt telefon kao i podaci o trenutnom statusu/radnom mjestu

Prilikom odabrira organa državne službe OBAVEZNO je staviti NE i od ponuđenih opcija odabrati: Fizičko lice – u svrhu prijave na javni poziv

 • Dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz tačke II. ovog poziva prilažu u PDF formatu (*ukoliko imate više dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta, trebate ih skenirati kao jedan PDF fajl) a komisija vrednuje dokaze kako slijedi:
 • dokaz o akademskom zvanju-skenirana diploma o visokom obrazovanju uključujući sve stečene stepene nakon završene srednje škole
  • dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji programa obuke iz relevantne oblasti – ovaj dio unosite direktno kroz e-prijavu navodeći datume održavanja i broj održanih edukacija gdje će se u napomeni precizirati sadržaj
  • dokaz o radnom iskustvu iz relevantne oblasti –dokaz kojim se dokazuje da je prijava na odabranu temu povezana sa opisom posla koji trenutno radite ili ste radili
  • dokaz o završenom porgramu za obuku predavača dokaz kojim se dokazuje da ste pohađali trening za obuku realizatora/trenera
  • objavljeni radovi iz relevantne oblasti – unesite Listu radova sa nazivom teme, izvor, mjesto i vrijeme nastalog rada.

Uputstvo za otvaranje korisničkih naloga prijavu možete pogledati ovdje

Jedan kandidat može po ovom javnom pozivu da podnese prijavu za najviše tri oblasti stručnog usavršavanja.

(Rok za podnošenje prijava)

Rok za popunjavanje online prijave na javni poziv je 01.12.2023. godine

(Napomena za realizatore koji su na aktuelnoj Listi realizatora)

Aktuelna Lista realizatora je važeća samo za oblasti i teme za koje je u proteklom periodu Agencija objavljivala javni poziv.

U slučaju prijave za nove oblasti, aktuelni realizatori Agencije u obavezi su dostaviti dokumentaciju koja je tražena u tački II. ovog poziva, u suprotnom prijava će biti odbijena.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Druge informacije o javnom pozivu možete dobiti putem elektronske pošte: [email protected]

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima