back to top

Kanton Sarajevo jača kapacitete za upravljanje kvalitetom zraka, uskoro i kredit Svjetske banke

Sve preporuke  za jačanje kapaciteta i institucionalnog okvira koje je Svjetska banka dala Kantonu Sarajevo u svrhu poboljšanja stanja kvaliteta zraka, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša  KS uvrstilo je u Program rada za ovu godinu.

Od ukupno 18 preporuka za smanjenje štetenih emisija, a za čiju realizaciju su značajnim dijelom zaduženi  i viši nivoi vlasti, Kanton Sarajevo je jasno izdvojio one za koje je nadležan i iskazao spremnost za njihovu realizaciju.

Ovim povodom je danas, u organizaciji resornog ministarstva i Svjetske banke  upriličena prezentacija izvještaja pod nazivom “Funkcionalni  pregled upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo”, na koji su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i insitutcija za provedbu datih preporuka u KS.
Prezentacija je upriličena u okviru  pripreme za provedbu Projekta unapređenja kvaliteta zraka, za koji  Svjetska banka daje Kantonu Sarajevo kreditni zajam. Za izradu  izvještaja Svjetska banka je angažovala  konsultanta, stručnjaka u ovoj oblasti Clemensa Grosa.
Kako je naveo resorni ministar Bojan Bošnjak, pored KS, sagledavan je i regulatorni i institucionalni okvir na nivou BiH i FBiH. Generalna ocjena je da ni na jednom nivou nije uspostavljen Sistem upravljanja kvalitetom zraka koji podrazumijeva kontinuirani proces kreiranja i provođenja preventivnih, sanacionih i razvojnih  mjera kvaliteta zraka.

“Zajednički cilj  Sistema upravljanja kvalitetom zraka je provođenje aktivnosti za osiguranje najboljeg mogućeg kvaliteta zraka, uz izbjegavanje ili svođenje na minimum negativnih efekata na ljudsko zdravlje , okoliš i ekonomiju.  Fokus izvještaja za Kanton Sarajevo je bio na  stambenom sektoru, budući da je grijanje u individualnim objektima najveći izvor emisija u zrak u KS-u, tako da će i najveći dio budućih mjera  biti usmjeren na zamjenu ložišta u domaćinstivima, na utopljavanje objekata, uz brojne druge mjere”, istakao je ministar Bošnjak.

Uz davanje poticaja za čistije grijanje i utopljavanje objekata, preporuke i mjere se odnose i na jačanje zakonskog okruženja, izradu tehničkih smjernica za pripremu planova zaštite zraka na kantonalnom nivou, jačanje odgovornosti i  kadrovskih kapaciteta za nadzor, ažuriranje kategorizacije područja prema kvalitetu zraka zbog urbanističkog planiranja, na jačanje uloge općina.
 
Bitno je i određivanje procenta smanjenja emisija,izrada registara emisija, uključenje kantona u kontrolu velikih zagađivača iz federalne nadležnosti, razmjena znanja između kantona, zakonsko uređenje grijanja i energijske efikasnosti, uspostavljanje eko menadžera ili savjetnika u općinama. Date su i preporuke za  jačanje dimnjačarstva, inspekcije na svim nivoima, jačanje monitoringa kvaliteta zraka, povećanje povjerenja građana u rezultate mjerenja , širenje monitoringa  i na druge zagađujuće materije, te preporuke za analize utjecaja zraka na zdravlje, kao i za edukacije stanovništva.

Po riječima Grosa, zagađenje zraka predstavlja veliki problem za cijelu zemlju. Istakao je da u BiH svake godine od posljedica zagađenja zraka umre preko 3.000 ljudi.

„Naša analiza sagledava institucionalna, pravna i ograničenja kapaciteta, koja nam onemogućavaju efektivnije upravljanje kvalitetom zraka.  Ova analiza pokazuje da ima prostora za poboljšanje u svakoj od ove tri oblasti i mi smo dali neke konkretne preporuke šta da se uradi. Na primjer, na regulatornoj strani, trebamo jasnije mandate ko treba provoditi aktivnosti u vezi sa zagađenjem zraka. Na opštinskom nivou su potrebni veći kapaciteti u smislu ljudi koji mogu davati savjete građanima, vlasnicima kuća, kako smanjiti emisije iz stambenih izvora zagađenja, obzirom da znamo da grijanje, ustvari, daje najveći doprinos zagađenju zraka lebdećim česticama“, naveo  je Gros, ističući da pojedina rješenja ne iziskuju velika ulaganja a vrlo su efektivna u smanjenju zagađenja zraka.

Svjetska banka više godina podržava Vladu KS u cilju poboljšanja kvaliteta zraka. Viša stručna saradnica u Uredu Svjetske banke u Sarajevu Esma Kreso ističe kako je smanjenje zagađenja  obaveza i strateški pravac kojim moramo da idemo.
“Tu nema kratkoročnih rješenja, to je cijeli mehanizam, način života i odrednica kako ćemo osigurati sebi i svojoj djeci čist zrak. Zadovoljstvo nam je da smo uspjeli dovesti najbolju međunarodnu praksu u izvještaj koji je danas prezentiran. Smatramo da je ovo vrlo koristan prvi korak u mapi daljeg upravljanja kvalitetom zraka u KS”, istakla je Kreso.

www.tvsa.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima