back to top

Konsultant/ica za prikupljanje online edukativnih materijala za e-school web stranicu – Udruženje mreža za izgradnju mira

Centar za sigurni internet u Bosni i Hercegovini, kojim rukovodi Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) angažuje konsultanta/icu za prikupljanje online edukativnih materijala za e-school web stranicu.

Centar za sigurni internet (SIC) u Bosni i Hercegovini je angažiran na sprečavanju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, prevenciji i podizanju svijesti o sigurnosti na internetu, edukaciji djece, mladih, roditelja, prosvjetnih radnika i drugih profesionalac. Centar za sigurni internet se sastoji od sljedeće četiri komponente:

–       informativni centar namjenjen za prevenciju i podizanje svijesti;

–       SOS linija za podršku namjenjena za pružanje podrške, savjeta i informacija putem besplatne telefonske linije (0800 22 323);

–       SOS linija za prijavu neprimjerene online komunikacije i sadržaja kao i bilo kojeg oblika nasilja nad djecom;

–       omladinski panel omogućava mladima uključivanje u kreiranje i realizaciju aktivnosti centra.

Platforma www.sigurnodijete.ba je jedinstven resurs podsredstvom kojeg se nudi niz edukativnih materijala namijenjenih djeci, roditeljim a, nastavnicima i široj javnosti. Kroz navedenu platformu izrađena je e-school, web stranica namjenjena umrežavanju nastavnog kadra i ostalih profesionalaca u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a u cilju efikasnije prevencije zloupotrebe informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija među djecom i mladima. Postojanje ovakve stranice je od izuzetnog značaja obzirom da savremena škola i obrazovanje podrazumijevaju upotrebu interneta u svakodnevnoj nastavi.

Svrha i cilj angažmana

Zadatak konsultanta/ice je da kroz desk istraživanje, iz različitih resursa prikupi edukativne materijale vezane za sigurnost djece na internetu (brošure, istraživanja, prezenacije, webinari, video materijali i svi ostali edukativni materijali koje nastavnici mogu da koriste).

Zaduženja i odgovornosti

Odabrani konsultant/ica je dužan/na da u predviđenom vremenskom roku angažmana:

–       u saradnji sa osobljem Centra za sigurni internet usaglasi ključne materijale koje je potrebno prikupiti kroz desk istraživanje, a na osnovu detaljnog pregleda već postojećih materijala na e-school web stranici;

–       prikupi materijale u vidu publikacija, brošura, prezentacija, letaka, postera, web linkova, video sadržaja, podcasta na temu sigurnosti djece na internetu i zloupotrebe djece putem digitalnih tehnologija;

–       dostavi sve materijale u elektronskom formatu osoblju Centra za sigurni internet na pregled i odobrenje;

–       izradi izvještaj o radu na lokalnom jeziku.  

Centar za sigurni internet će odabranom konsultantu/ici osigurati pristup e-school stranici, olakšati pristup neophodnim resursima i potrebnim informacijama za efikasan rad, te pružati podršku tokom cijelog procesa.

Vremenski okvir

Za sve zadatke definisane ovim Uslovima angažmana, konsultant/ica će biti angažovan/a od 09. do 24. januara 2024. godine.

Očekivani ishod Datum dospjeća
Sastanak sa predstavnicima Centra, dogovor plana rada i potpisivanje ugovora 09.01.2024.
Prikupljanje materijala u vidu publikacija, brošura, prezentacija, letaka, postera, web linkova, video sadržaja, podcasta na temu sigurnosti djece na internetu i zloupotrebe djece putem digitalnih tehnologija Do 18.01.2024.
Dostavljanje izvještaja o radu konsultanta na lokalnom jeziku Do 20.01.2024.

Ekspertiza i iskustvo konsultanta/agencije

Za obavljanje zadataka iz Uslova angažmana, konsultant/ica treba da ispunjava sljedeće kriterije:

  • Visoka stručna sprema (smjer društveno-humanističkih ili srodnih nauka);
  • Iskustvo na poslovima istraživanja i sličnim poslovima; 
  • Izražene analitičke sposobnosti;
  • Aktivno poznavanje engleskog jezika.

Prijava

Zainteresovani kandidati/kinje treba da pripreme i dostave ponudu (sa odgovarajućim prilozima) na lokalnom jeziku, što uključuje:

1.     Biografiju/CV sa referencama i primjerima prethodnih analiza/desk istraživanja;

2.     Finansijsku ponudu (formular dostupan na linku – FORMULAR-ZA-PRIJAVU.pdf (sigurnodijete.ba) .

Poziv je otvoren za državljane Bosne i Hercegovine.

MFS-EMMAUS/Centar za sigurni internet neće snositi druge troškove istraživanja, kao sto su putni troškovi, smještaj ili eventualno bilo koji drugi trošak koji može nastati prilikom obavljanja poslova u okviru angažmana.

MFS-EMMAUS je humanitarna organizacija uspostavljena s ciljem jačanja i promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i zaštite djece i mladih od svih oblika nasilja, te ljubazno apelujemo na Vašu društvenu odgovornost pri kreiranju ponude koja će biti povoljnija od standardnih tržišnih ponuda za komercijalne usluge.

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave svoju ponudu na sarajevo@mfs-emmaus.ba ili na adresu ureda u Sarajevu (Paromlinska 10) najkasnije do 27.12.2023.godine.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima