RS: Stupio na snagu novi Pravilnik o dodjeli podsticaja ministarstva energetike – Business Magazine

“Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, način, kriterijumi i postupak dodjele podsticaja, korisnici podsticaja, način izvještavanja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva”, navedeno je.

CILJEVI PRAVILNIKA

Kako se navodi u pravilniku, podsticajima se ostvaruju sljedeći ciljevi:

  • unapređenje poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja,
  • unapređenje konkurentnosti privrednih društava i privrednih oblasti u energetici, rudarstvu i dijelu prerađivačke industrije,
  • povećanje broja zaposlenih radnika,
  • stvaranje dodatne vrijednosti kod gotovih proizvoda,
  • proizvodnja bazirana na inovacijama,
  • uvođenje ili unapređenje sistema kvaliteta proizvodnje i proizvoda,
  • unapređenje opštih elemenata poslovanja

Pored ovih ciljeva, dodijeljeni podsticaji doprinose ostvarivanju ključnih strateških ciljeva iz Strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine, kao što su: efikasno korišćenje resursa, sigurna i pristupačna energija, efikasno korišćenje energije, energetska tranzicija i odgovornost prema životnoj sredini, razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira.

“Podsticaji uređeni ovim pravilnikom smatraju se dozvoljenom pomoći male vrijednosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje sistem državne pomoći, odnosno uslovi i postupak za dodjelu državne pomoći male vrijednosti – de minimis pomoć, a koja se može dodijeliti jednom privrednom društvu u periodu od tri fiskalne godine i koja ne može preći iznos od 390.000 KM”, pojašnjeno je.

NAMJENA, KORISNICI, UVJETI

Podsticaji se dodjeljuju za sljedeće namjene:

  1. ulaganje u materijalna sredstva (zemljište, zgrade, proizvodne pogone, mašine ili opremu ili druga slična materijalna sredstva),
  2. ulaganje u nematerijalna sredstva (poslovni softverski paketi, patenti, licence, certifikovanje, akreditovanje, standardi upravljanja kvalitetom ili standardi upravljanja bezbjednošću informacija, sistem kontrole ili obilježavanja proizvoda sa “CE” znakom usaglašenosti ili izrada industrijskog dizajna, odnosno redizajna proizvoda ili ambalaže ili druga slična nematerijalna sredstva).

“Korisnici podsticaja za namjene iz člana 4. ovog pravilnika mogu biti privredna društva koja obavljaju djelatnosti svrstane u područje vađenja rude i kamena, dio prerađivačke industrije i područje proizvodnje električne energije i gasa”, navedeno je u Pravilniku.

Za ostvarivanje prava na podsticaj privredno društvo je obavezno da izradi projekat.

Projekat treba da sadrži sljedeće podatke o privrednom društvu, poslovno okruženje SWOT/PEST analiza, investicijske faze projekta, projektnu viziju, misiju i ciljeve, osnovne finansijske podatke – tip ulaganja, izvore sredstava, kalkulacije troškova realizacije i druge elemente prema potrebi.

“Projektne aktivnosti obavezno se realiziraju u roku do godinu dana od dana stavljanja na raspolaganje podsticajnih sredstava”, istaknuto je Pravilnikom.

POSTUPAK DODJELE PODSTICAJA

U Pravilniku je također pojašnjen postupak dodjele podsticaja.

Naime, ministar energetike i rudarstva rješenjem imenuje komisiju za provođenje postupka dodjele podsticaja iz ovog pravilnika. Komisija se sastoji od pet članova i jednog zamjenskog člana i donosi odluke većinom glasova svih članova Komisije.

Za svaki javni poziv imenuje se posebna komisija.

Smatra se da je član Komisije u sukobu interesa ako postoji odnos između člana Komisije i podnosioca prijave na javni poziv koji može uticati na nepristrasnost prilikom razmatranja i ocjenjivanja prijave, zatim ako povezana lica sa članom Komisije učestvuju u organima upravljanja podnosioca prijave, ako povezana lica sa članom Komisije posjeduju više od 5% udjela, odnosno akcija podnosioca prijave, ako su povezana lica sa članom Komisije zaposlena ili radno angažirana kod podnosioca prijave u vrijeme objave javnog poziva ili u periodu od godinu dana prije objave javnog poziva”, navedeno je.

Objava RS: Stupio na snagu novi Pravilnik o dodjeli podsticaja ministarstva energetike pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima