back to top

Utvrđene dopune Zakona o radu kojim se propisuje privremeni i povremeni rad studentima – Poslovne novine

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila  Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu kojim se reguliše privremeni i povremeni rad studenata.

Predlagač u obrazloženju pojašnjava da ova dopuna Zakona o radu propisuju da se za obavljanje privremenih i povremenih poslova može zaključiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i sa studentom, odnosno sa osobom upisanom na akreditovanu visokoškolsku ustanovu koje studij pohađa redovno, vanredno, učenjem na daljinu ili kombinovanjem ova tri modela studiranja na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove, a u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje u BiH, odnosno FBiH.

Takav ugovor, obrazloženo je, može se zaključiti isključivo za poslove koji nisu poslovi sa povećanim rizikom u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu, te za poslove za koje se kod poslodavca zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme, za sezonske i pomoćne poslove, sa punim ili nepunim radnim vremenom.

Također, student ovaj ugovor može zaključiti najviše dva puta u toku jedne kalendarske godine, a na period koji ukupno ne može biti duži od 180 dana u toku kalendarske godine.

Student je dužan dostaviti odgovarajući dokaz, potvrdu ili uvjerenje, o svom statusu, koju može izdati isključivo akreditovana visokoškolske ustanova kod koje studij pohađa redovno, vanredno, učenjem na daljinu ili kombinovanjem ova tri modela studiranja. Međutim, student koji zaključuje ugovor o privremenim i povremenim poslovima na ovakav način ne može biti mlađi od 18 niti stariji od 26 godina života. Licu koje obavlja privremene i povremene poslove osigurava se odmor u toku rada pod istim uslovima kao i za radnike u radnom odnosu, te druga prava, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Četiri milion KM finansijke pomoći budžetu BPK Goražde

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se izdvajaju sredstava utvrđena Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija u okviru tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Bosansko-podrinjski kanton Goražde, u iznosu od 4.000.000 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetu ovog kantona s ciljem očuvanja likvidnosti i finansijske stabilnosti budžeta.

Federalna vlada će sa korisnikom zaključiti ugovor o dodjeli i korištenju finansijskih sredstava, kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze, a federalni ministar finansija ovlašten je da uime Vlade Federacije BiH potpiše ugovor o dodjeli i korištenju finansijskih sredstava.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona zadužena je da izvještaj o utrošku sredstava dostavi Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Federalno ministarstvo finansija će sredstva doznačiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke na depozitni račun budžeta Kantona, a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Za program podrške poljoprivredi 2,5 miliona KM

Vlada FBiH donijela je danas na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Odluku o izmjenama i dopuni Odluke kojom je usvojen Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj za poljoprivredu, utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu. Današnjom odlukom se povećava iznos Programa podrški za 2,5 miliona KM, sa ranijih 164 miliona KM na 166,5 miliona KM, zbog izvršenog rebalansa Budžeta.

U razlozima za donošenje ove odluke predlagač je, između ostalog, pojasnio da je u okviru modela poticaja biljnoj proizvodnji umjesto 25.844.982,89 KM potrebno osigurati 25.504.100,41 KM, a u animalnoj proizvodnji umjesto prvobitno planiranih 90.503.026,28 KM potrebno je obezbijediti 90.320.128,02 KM. Zatim u okviru modela ruralnog razvoja dosadašnji iznos od 37.620.000,00 KM bilo je potrebno povećati na 44.175.360,56 KM kako bi se procenat podrške što više približio prvobitno planiranom. Na poziciji sredstava namijenjenih podrški investicijama u saradnji sa Razvojnom bankom iznos sredstava povećan je sa 3,5 miliona KM na pet miliona KM zbog velikog interesa klijenata za ovaj tip podrške. Pored toga, s obzirom na opseg zahtjeva, podrškom ulaganjima na poljoprivrednim gazdinstvima, povećan je iznos sredstava za te namjene sa 20 miliona KM na 27. 455.360,56 KM. Istovremeno je iznos sredstava za podršku prehrambenoj industriji smanjen sa 14 miliona KM na 10 miliona KM, a sredstva su preusmjerena na podršku ulaganjima na poljoprivrednim gazdinstvima.

U okviru Modela za ostale vrste podrške izvršena je preraspodjela sredstava tako da je prethodni iznos od 9.531.990,83 KM smanjen na 5.930.411,01 KM. U okviru mjere povezivanja ponude malih poljoprivrednih proizvodača, podrške sektoru malinarstva i podrške organizatorima proizvodnje za besplatno dodijeljeni repromaterijal, zbog povećanog opsega i broja zahtjeva, iznos je sa 3.970.000 KM povećan na 5.011.234,20 KM. Također, zbog nemogućnosti zakonitog provodenja mjere Program pokretanja proizvodnje putem PCU, 3.001.704,15 KM usmjerena su u mjeru vezanu za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta u iznosu od 1.041.234,20 KM, odnosno za podršku ulaganjima na poljoprivrednim gazdinstvima u okviru Modela ruralnog razvoja u iznosu od 1.960.469,95 KM.

U okviru stavke sredstava planiranih za isplatu sudskih presuda, vansudskih nagodbi, nerealizovanih zahtjeva iz ranijeg perioda, nerealizovanih zahtjeva za isplatu rješenja, rješenja po žalbama i obustavljenim postupcima iznos sredstava je sa 500.000 KM smanjen na 300.000 KM, a višak je usmjeren u podršku ulaganjima na poljoprivrednim gazdinstvima.

Utvrđene dopune Zakona o radu kojim se propisuje privremeni i povremeni rad studentima - Poslovne novine

Određen procent izdvajanja u Federalni fond solidarnosti za 2024. godinu

Vlada Federacije BiH donijela je danas na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva Odluku o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2024. godinu. Procent izdvajanja u federalni fond solidarnosti iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu ostaje na istom nivou kao za 2023. godinu.

Odlukom se propisuje da će, s ciljem osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije BiH, u fond solidarnosti FBiH u 2024. godini biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodeli javnih prihoda u FBiH, po važećim stopama, te se usmjeravaju u omjeru 89,8 posto na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, a 10,2 posto na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti FBiH Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Federalna vlada će o ovoj odluci obavijestiti Parlament Federacije BiH u roku od 15 dana od dana donošenja. Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama FBiH, a primjenjivat će se za 2024. godinu.

Odluke i informacije

Na sjednici je donesena Odluka kojom se daje saglasnost na rješenje Federalnog zavoda za agropedologiju o iznosu troškova laboratorijskih ispitivanja s ciljem utvrđivanja onečišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Usvojeni su i izvještaji Federalnog ministarstva finansija o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 14.11.2023. godine, te emisije obveznica na dan 28.11.2023. godine.

Na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku donesen je zaključak kojim se utvrđuje Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2024. godinu, koji će se provoditi na teritoriji Federacije BiH.

Danas su doneseni i neophodni akti o poništavanju i ponovnom raspisivanju javnih konkursa za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije BiH, kao i za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Primljena je na znanje i informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije BiH za period januar-novembar 2023. godine.

Kadrovska rješenja

Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje kojim se privremeno imenuju predsjednik i članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, a najviše do tri mjeseca u sastavu  Jasmin Dervić (predsjednik), Šeherzada Delić i Amir Ezić (članovi). Ovim rješenjem razrješavaju se dužnosti dosadašnji predsjednik i članovi Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća radi isteka mandata.

Doneseno je i Rješenje kojim se direktorica Gender centra FBiH Ana Vuković imenuje za članicu Upravnog odbora za koordinaciju i praćenje provođenja Gender akcionog plana BiH za period 2023-2027. godina.

Danas donesenim Rješenjem u Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH imenuju se Zdravko Buljeta (predsjednik), te Azra Koso i Elzana Hadžialijagić (članovi), na period od jedne godine.

Data je i prethodna saglasnost Skupštini privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, za imenovanje Fadila Bihorca (predsjednik), te Sedife Beganović, Nade Ević, Senada Okanovića i Akira Žalića (članovi) za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je donesena Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje pet vršilaca dužnosti članova ovog nadzornog odbora.

Prethodna saglasnost data je i Skupštini Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća za imenovanje Ekrema Kurtovića i Elvisa Barakovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, odnosno do 30.3.2024. godine kada ističe mandat cijelom Nadzornom odboru društva. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, prije isteka perioda na koji su imenovani.

Doneseno je i Rješenje kojim se za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine imenuju Amir Husarić, Boris Marić, Danijela Jurina, Mirjana Milićević, Sanel Ridžanović i Doris Čuljak, na period od četiri godine.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jadranko Puljić (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar) i Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo).  

poslovnenovine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima