Vlada BPK Goražde za podršku razvoju poduzetništva i obrta izdvojila 100.000 KM

Vlada BPK Goražde na današnjoj 54. redovnoj sjednici dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za privredu o odobravanju prijedloga projekata i zahtjeva koji će se sufinansirati po “Programu podrške razvoja poduzetništva i obrta za 2023. godinu”. Ovom odlukom odobreno je 100.000 KM, a pravo na podsticajna sredstva u iznosima od 200 do 4.000 KM putem javnog poziva ostvario je 71 aplikant, odnosno obrtnik sa prostora kantona.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost i na odluke o isplati novčanih sredstva za realizaciju “Programa kantonalnih novčanih podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu”.

Odlukom o isplati podsticajnih sredstava za držanje matičnog stada mliječnih grla (krava) izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 31.200 KM, a pravo po ovom osnovu ostvrilo je 46 poljoprivrednih proizvođača, fizičkih lica u iznosima od 400 do 2.800 KM.

Za uzgoj priplodnih junica izdvojeno je 10.200 KM kako bi se podržalo 18 poljoprivrednih proizvođača i fizičkih lica, a saglasnost je data i na odluku o isplati novčanih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme poljoprivrednih proizvođača registrovanih kao (SPP, SPO, ZZ i D.O.O te Odluku o isplati novčanih sredstava za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za III kvartal 2023. godine.

U skladu sa Programom utroška sredstava podsticaja za šumarstvo” Kantonalne uprave za šumarstvo, za realizaciju projekata JP “Bosansko-podrinjske šume “d.o.o. izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 15.000 KM. Finansijska podrška namjenjena je za provođenje aktivnosti čišćenja šumske kulture na lokalitetu Osanice te uklanjanje divljih deponija iz šuma i sa šumskog zemljišta. U cilju obezbjeđenja proizvodno skladišnog prostora a uvažavajući pismo namjere privrednog društva “Sigma Plast” d.o.o. Goražde, resornom ministarstvu data je saglasnost za davanje na korištenje objekata u krugu bivše kasarne “Goražde I” na period od pet godina.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, data je saglasnost na Odluku o odobravanju zahtjeva i projekata putem javnog poziva javnim zdravstvenim ustanovama sa područja BPK.

Sa ekonomskog koda-Tekući transferi za zdravstvo podržana su ukupno četiri projekta za čiju realizaciju su izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 24.000 KM. JU “Zavod za javno zdravstvo” BPK Goražde odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 17.000 KM, za realizaciju tri projekta koji se odnose na aktivnosti zdravstvene edukacije školske djece o pravilnoj ishrani, prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti putem emitovanja TV emisija te promociju zdravih stilova života, dok je JU Dom zdravlja “dr. Isak Samokovlija” u Goraždu odobren iznos od 4.000 KM za nabavku laboratorijskih reagensa za hematološki analizator a JU Dom zdravlja Ustikolina za finansiranje preventivnih pregleda i educiranje djece o zaštiti zuba, dato je 3.000 KM.

Odobreni su i redovni transferi u iznosima od po 25.000 KM Gradu Goražde i lokalnim zajednicama u sastavu BPK Goražde za mjesec novembar 2023. godine.

Sa ekonomskog koda Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz budžeta Vlade BPK Goražde podržana su dva projekta vjerskih zajednica. Iznos od 2.000 KM odobren je Medžlisu Islamske zajednice Goražde za pomoć u izradi projektne dokumentacije za džamiju na Mravinjcu a 5.000 KM odobreno je Medžlisu Islamske zajednice Ustikolina za projekat zamjene tepiha u Turhan Emin-begovoj džamiji u Ustikolina u općini Foča u FBiH, saopćila je Služba za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde, prenosi FENA.

(033.ba)

biznis.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima