Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine – Udruženje mreža za izgradnju mira

Datum objave: 06.11.2023.

Krajnji rok za prijave:14.11.2023.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
Komisija I – 1/01 Načelnik kabineta
Komisija II – 1/02 Šef Odsjeka za finansijske poslove

Na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

Komisija I

1/01 Načelnik kabineta

Komisija II

1/02 Šef Odsjeka za finansijske poslove

KABINET DIREKTORA

1/01 Načelnik kabineta

Opis poslova i radnih zadataka: Načelnik Kabineta organizuje rad Kabineta direktora i zamjenika direktora, rukovodi radom i brine se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom izvršavanju poslova Kabineta, proučava određene informacije, analize, izvještaje i druge materijale po zahtjevu direktora i zamjenika direktora u vezi sa stanjem i pojavama iz utvrđenog djelokruga GP BiH i o tome informiše direktora; vrši određene poslove u vezi sa pripremama sjednica i drugih sastanaka koje organizuje direktor ili njegov zamjenik; brine se o realizaciji zaključaka; učestvuje u pripremanju materijala koje GP BIH prezentuje nadležnim institucijama BiH; izvršava i druge poslove koje odredi direktor ili zamjenik direktora; za svoj rad i rad Kabineta neposredno odgovara direktoru.

Posebni uslovi: VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, društvenog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit; pet (5) godina radnog iskustva u struci.

Status: rukovodeći državni službenik – pomoćnik ministra.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.520,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

UPRAVA ZA ADMINISTRACIJU

Odsjek za finansijske poslove

1/02 Šef Odsjeka za finansijske poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Neposredno rukovodi, organizuje i objedinjava rad Odsjeka; osigurava zakonito, pravilno i blagovremeno izvršenje poslova iz nadležnosti Odsjeka; raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža im stručnu pomoć u radu; organizuje praćenje i neposredno prati i izučava propise koji se odnose na finansijsko poslovanje institucija BiH, izrađuje odgovarajuće analize i izvještaje i predlaže potrebne mjere za njihovu implementaciju; priprema zakonsku osnovu u pitanjima koja se odnose na finansijsko poslovanje GP BiH; daje stručna tumačenja i stručna uputstva u cilju jedinstvenog provođenja i pravilne primjene zakona i drugih propisa koji uređuju finansijsko poslovanje; neposredno sarađuje sa Ministarstvom trezora i finansija i drugim nadležnim institucijama u pitanjima koja se odnose na finansijsko poslavanje; učestvuje u pripremi prijedloga budžeta; učestvuje u pripremi i izradi godišnjeg i periodičnih programa rada i izvještaja o radu; izvršava i druge poslove koje odredi načelnik Uprave za administraciju i za svoj rad odgovoran je načelniku Uprave za administraciju. 

Posebni uslovi: VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit; četiri (4) godine radnog iskustva u struci.

Status: državni službenik – šef unutrašnje organizacione jedinice.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.950,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Napomene za kandidate:

–       Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12 i 12/20) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17 i 28/21). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se dvije (2) Komisije za izbor i to:

I Komisija za izbor rukovodećeg državnog službenika za radno mjesto označeno brojem 1/01.

II Komisija za izbor državnog službenika za radno mjesto označeno brojem 1/02.

Kandidat koji se želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne komisije za izbor dostavlja jednu prijavu na kojoj označava pozicije na koje se želi prijaviti s ostalom traženom dokumentacijom, kako je navedeno u tekstu oglasa. Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih komisija, onda dostavlja odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim komisijama, a uz svaku prijavu dostavlja se ovjerena fotokopija tražene dokumentacije za svaku komisiju za izbor odvojeno, u protivnom se njihove prijave neće smatrati urednim.

Dodatna napomena:

–             Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za sve kandidate sa liste uspješnih kandidata, obaviće se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.

–             U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje – tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; 

–       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu; 

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti iskustva u struci;

–       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Sva tražena dokumenta treba, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju dostaviti najkasnije do 14.11.2023. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine

“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (sa naznakom za Komisiju I ili II)“

Ul. Reufa Muhića 2-A, 71000 Sarajevo.

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima