back to top

Javni oglas za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u Direkciji za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Datum objave: 04.01.2024.

Krajnji rok za prijave:12.01.2024.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Viši stručni saradnik pri odsjeku za analizu finansijskog sektora i preduzetništvo u Sektoru za ekonomska istraživanja

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u skladu sa članom 17.stavak (3)  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (br. 01-2-125-1/06, 04-50-02/07, 01-50-03-2/08 i 04-02.3-31-25/15), i Odluke o potrebi prijema izvršioca u statusu zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme broj 04-34.1-336-4/23. од 21.11.2023. godine, a uz prethodno pribavlјenu saglasnost Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine broj: 04-34.1-336-5/23. od 30.11.2023. godine, Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine raspisuje

 JAVNI OGLAS

za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme

1/01 Viši stručni saradnik pri odsjeku za analizu finansijskog sektora i preduzetništvo u Sektoru za ekonomska istraživanja

Opis poslova i zadataka: Obavlja poslove uspostave i održavanja saradnje sa svim relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH, kao i akademskim i istraživačkim te međunarodnim institucijama i njihovim bazama podataka; u saradnji s kolegama u sektoru istražuje i izrađuje analize orijentisane ka kratkoročnoj, srednjeročnoj i dugoročnoj strateškoj politici u oblasti poslovnog okruženja; obavlja redovni, ažurni i standardizirani monitoring BH ekonomije; sudjeluje u izradi kvartalnih i godišnjih publikacija o ekonomskim trendovima u BiH, te daje svoje preporuke za poboljšanje istih; izrađuje, u saradnji s referentom za informatičku podršku, niz ekonomskih baza podataka o poslovnom okruženju za korištenje i distribuciju unutar sektora, te ih redovno ažurira; obavlja i druge, slične poslove koje odredi šef odsjeka u saradnji s pomoćnikom direktora, a za svoj rad neposredno odgovara šefu odsjeka ili pomoćniku direktora.

Stepen stručnosti: VII, VSS – ekonomski fakultet

Pored općih uslova propisanih članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, viši stručni saradnik mora ispunajavati i slijedeće uslove:

–          najmanje 2 (dvije) godine relevantnog radnog iskustva;

–          aktivno poznavanje engleskog jezika (govorno i pisano);

–          poznavanje rada na računaru;

–          dobre komunikacijske sposobnosti:

Broj izvršilaca: 1;

Mjesto rada: Sarajevo;

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.530,00 KM.

Napomena za sve kandidate:

Za provođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu imenovat će se jedna komisija za izbor. Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za ekonomsko planiranje.

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se prijavili na javni oglas, podliježu proceduri provjere osposobljenosti za obavljanje poslova za radno mjesto za koje su aplicirali, a koju sprovodi Komisija za izbor.

Kandidat za navedeno radno mjesto prima se na određeno radno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci i imat će status zaposlenika  u skladu sa članom 28a. stavom (2) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Potrebni dokumenti:

1. Kandidati su dužni dostaviti slјedeća dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji:

–          Kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas, koja će obuhvatiti slјedeće podatke (ime, prezime, adresa, općina stanovanja, poštanski broj, kontakt telefon i kraću biografiju);

–          Uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

–          Univerzitetska diploma (nostrifikovana/priznata diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–          Dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; 

–          Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, odnosno uvjerenje o položenom javnom ispitu; 

–          Potvrdu ili uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva;

–          Dokaz o fizičkoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog  mjesta na koje se prijavi – kandidat dostavlja samo u slučaju  ako bude izabran;

–          Izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine (Izjava ovjerena u Općini);

–          Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ( ne starije od tri mjeseca) – kandidat dostavlja samo u slučaju  ako bude izabran;

–          Uvjerenje/potvrdu/certifikat ili drugu ispravu o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta B2 nivoa;

–          Dokaz o poznavanju rada na računaru;

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

2. Prijava na Javni oglas  

Dostavlјanje prijava:

Prijave na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti u roku od osam dana od dana objavlјivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama putem pošte preporučeno na adresu:

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE VIJEĆA MINISTARA 

BOSNE I HERCEGOVINE 

Maršala Tita 9A, 71 000 Sarajevo, 

sa naznakom: „Javni oglas za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme “

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima